به سایت آسا خوش آمدید.

خانه سرمایش ، انجماد انواع کمپرسور انواع کمپرسور منیروپ(دانفوس منیروپ)

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MT

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 22-5 VM 1 فاز ( 1.8 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 28-5VM 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 28-4VM 3 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-5VM 1 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-4VM 3 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 36-5VM 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 36-4VM 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 40-4VM 3 فاز ( 3.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 50-4VM 3 فاز ( 4.1 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 56-4VM 3 فاز ( 4.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 64-4VM 3 فاز ( 5.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 72-4VM 3 فاز ( 6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 80-4VM 3 فاز ( 6.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 81-4VM 3 فاز ( 6.7 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 100-4VM 3 فاز ( 8.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 125-4VM 3 فاز ( 10.4 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 144-4VM 3 فاز ( 12 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 160-4VM 3 فاز ( 13.3 HP )

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MTZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 22-5 VM 1 فاز (1.8 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 28-5VM 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 28-4VM 3 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 32-5VM 1 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MT 32-4VM 3 فاز ( 2.6 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 36-5VM 1 فاز ( 1ph )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 36-4VM 3 فاز ( 3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 40-4VM 3 فاز ( 3.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 50-4VM 3 فاز ( 4.1 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 56-4VM 3 فاز ( 4.6 PH)
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 64-4VM 3 فاز ( 5.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 72-4VM 3 فاز ( 6 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 80-4VM 3 فاز ( 6.6 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 100-4VM 3 فاز ( 8.3 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 125-4VM 3 فاز ( 10 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 144-4VM 3 فاز ( 12 PH )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MTZ 160-4VM 3 فاز ( 13 PH )

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری NTZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 068 1 فاز ( 2 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 068 3 فاز ( 2 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 108 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 136 3 فاز ( 4 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 215 3 فاز ( 7.5 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 271 3 فاز ( 10 HP )

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MPZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 048 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 061 1 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 068 3 فاز ( 3.3 HP )

Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/shopasa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران