به سایت آسا خوش آمدید.

 
Bitzer Semi Hermetic Compressors


 کمپرسورهای سمی هرماتیک بیتزر- سری قدیم

کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2HC -1. 2E 1 اسب (1Hp)
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2HC -1. 2 SINGLE/P 1 اسب ( 1HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2GC -2. 20E SINGLE/P 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2GC – 2 .2-40 3/P 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2FC – 3.2 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2DC – 2.2 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2DC – 3.2 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2CC – 3.2 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4FC – 3.2 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2CC – 4.2 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4EC– 4.2 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4EC – 6.2 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4DC – 5.2 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4FC – 5.2 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VC – 6.2 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4CC – 6.2 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4DC – 7.2 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VC – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VES – 10.2 10 اسب (10 HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VCS – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4V – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PC – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PCS – 12.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4P – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PES – 15 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4T – 12.2 13 اسب ( 13HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4TC – 12.2 13 اسب ( 13HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PCS – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PC – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4P – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4H – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4N – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4NC – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4NES – 20 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4NCS – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4G – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4J – 22 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6J – 22.2 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4H – 25.2 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6H – 25.2 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4G – 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6G – 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6H – 35.2 35 اسب ( 35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6G – 40.2 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6F – 40.2 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6F – 50.2 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6F – 50.2 1*Capacity Ctrl 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 8GC – 60.2 1*Capacity Ctrl 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 8FC – 70.2 1*Capacity Ctrl 70 اسب ( 70HP )


Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/shopasa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران